התפילין של ה"אור החיים" הקדוש

ברבות הימים נקלעה הרבנית למצב כלכלי קשה, ומכרה את התפילין לאדם עשיר שקיבל על עצמו לנהוג בהם כפי שציווה בעלה. העשיר עשה כפי שהתחייב, והרגיש איך שהוא מתעלה ברוחניות בזכות התפילין.
יום אחד, בזמן שהעשיר היה מתפלל והתפילין היו מונחות בראשו, ניגש אליו סוחר וביקש להציע לו עסקה טובה. העשיר תיכף דחה אותו, אך הסוחר הפציר בו רבות, עד שהעשיר נכנע לבקשותיו, ושמע את העסקה שהוא ביקש להציע.
משסיים הסוחר להשמיע את הצעתו חזר העשיר תיכף להתפלל, אבל הקדושה של התפילין פרחה לה. הוא הרגיש שיש מסך של ברזל המפריד בין תפילתו לבין אבינו שבשמים. כיוון שעברו הימים והרגשה זו לא חלפה, הוא החליט לבדוק את התפילין אצל סופר סת"ם. הסופר פתח את התפילין, ומצא בתוכן… קלפים ריקים ללא אותיות. העשיר התפלא ביותר, כיצד יתכן שהתפילין של הרב ריקות לגמרי.
בלילה התגלה אליו ה"אור החיים" הקדוש ואמר לו: "דע לך, התפילין שלי היו כשרות למהדרין. אתה הוא שפגמת בהם. על ידי היסח הדעת שלך מהן, גרמת לאותיות לפרוח באויר"…