מה הם "תפילין מהודרות"

המושג "תפילין מהודרות" הוא מושג שאין לו מובן מוסכם, ידוע ומקובל. אשר על כן, במציאות היום, כל אחד משתמש בו כראות עיניו, ואין אפשרות כלל לסמוך עליו, כעל מושג המתאר את רמת כשרותם של התפילין, או היותן מהודרים. יתר על כן, לא יהיה זה בלתי נמנע למצוא בשוק התפילין, גם תפילין שאינן כשרות כלל, אשר יוגדרו, בכתב או בעל פה, "תפילין מהודרות". המסקנה העולה מכך היא, שאין לסמוך כלל על המושגים והתיאורים הנלווים, אלא לברר את כשרותן ורמת ההידור של התפילין באופן ענייני. כמובן, שאין זה דבר פשוט כלל ועיקר, ולכן נדרשת קניית תפילין במקום או מאדם שהאמינות בו אינה מוטלת בספק. ישנם דרישות רבות הנדרשות מהסופר הכותב את הפרשיות, ומהמפעל המכין את הבתים והרצועות, כדי שהם יהיו כשרים. וישנם עוד דרישות רבות הנדרשות מהם, כדי שהם יהיו מהודרים. באופן כללי ניתן לומר, שהמושג "מהודר" היה מן הראוי שיכלול שלשה פרמטרים. הראשון הוא שיתקיימו גם הדרישות שבהעדרן לא נפסל המוצר, והשני הוא שהמוצר יהיה יפה ומהודר מבחינת המראה החיצוני. ממש כשם שבאתרוג מהודר, למשל, נדרש דקדוק הלכתי גם בדברים שאינם פוסלים אותו, וגם יופי והדר חיצוני. בתפילין נוסף דבר שלישי, והוא שהעושים במלאכה יהיו אנשים ראויים למלאכה ביותר, מבחינת מקצועיותם ויראת השמיים שבהם.