תפילין שחורות

"תפילין שחורות הלכה למשה מסיני". כלומר כבר למשה בסיני, נאמר הציווי שעל התפילין להיות שחורות, וכל צבע אחר אינו אפשרי. אך לגבי מה נאמר ציווי זה, לגבי בתי התפילין ? הרצועות ? רוב פוסקי ההלכה הסכימו שדבר זה נאמר לגבי רצועות התפילין, ולא לגבי הבתים. כלומר דווקא ברצועות יש את הקביעה המוחלטת הזאת שהן צריכות להיות שחורות. וגם ברצועות המדובר הוא דווקא בצד החיצוני של הרצועות הנראה כלפי חוץ, ולא בצד הפנימי של הרצועות שעל היד (אמנם הרמב"ם פסק שגם על הצד הפנימי להיות שחור, אך לא נפסקה כך ההלכה). לגבי הבתים פוסק השולחן ערוך, שמצווה שיהיו גם הם שחורים, וכך נהוג בכל ישראל, אך אין זו חובה גמורה (אמנם יש פוסקים הסוברים שגם בבתים יש את החובה שיהיו שחורים, וגם לגביהם זו הלכה למשה מסיני, אך כאמור לא נפסקה כך ההלכה). כאמור, לגבי הבתים, לא מצאנו בכל ישראל מנהג שיהיו בצבע אחר חוץ משחור, אך אם אין זו חובה גמורה, אין הכרח להקפיד ביותר, במקרה שקצת מהצבע ירד מהבית. לגבי הצד הפנימי של הרצועות, בשנים האחרונות פושט יותר הנוהג שגם הם יהיו שחורים, אם כי אין זה מצד החובה, אלא מהחשש שירד צבע בצד החיצוני, מספיגים את כל הרצועה בצבע, וכך אין חשש בשום מצב שהצד החיצוני לא יהיה לגמרי שחור, כפי שההלכה מחייבת.