תפילין שחורות

"תפילין שחורות הלכה למשה מסיני". כלומר כבר למשה בסיני נאמר הציווי שעל התפילין להיות שחורות, וכל צבע אחר אינו אפשרי. אך לגבי מה נאמר ציווי זה, לגבי בתי התפילין ? הרצועות ? רוב פוסקי ההלכה הסכימו שזה נאמר לגבי רצועות התפילין, ולא לגבי הבתים. כלומר דוקא ברצועות יש את הקביעה המוחלטת הזאת שצרכים להיות שחורים. וגם ברצועות המדובר הוא דוקא בצד החיצוני של הרצועות הנראה כלפי חוץ, ולא בצד הפנימי של הרצועות שעל היד (אמנם יש מי שפסק שגם על הצד הפנימי להיות שחור, אך לא נפסקה כך ההלכה). לגבי הבתים פוסק השלחן ערוך שמצווה שיהיו גם הם שחורים, וכך נהוג בכל ישראל, אך אין זו חובה גמורה (אמנם יש פוסקים הסוברים שגם בבתים יש את החובה שיהיו שחורים, וגם לגביהם זו הלכה למשה מסיני, אך כאמור לא נפסקה כך ההלכה). כאמור, לגבי הבתים, לא מצאנו בכל ישראל מנהג שיהיו בצבע אחר חוץ משחור, אך אם אין זו חובה גמורה, אין הכרח להקפיד ביותר במקרה שקצת מהצבע ירד מהבית. לגבי הצד הפנימי של הרצועות, בשנים האחרונות פושט יותר הנוהג שגם הם יהיו שחורים, אם כי אין זה מצד החובה, אלא מהחשש שירד צבע בצד החיצוני, מספיגים את כל הרצועה בצבע, וכך אין חשש בשום מצב שהצד החיצוני לא יהיה לגמרי שחור, כפי שההלכה מחייבת.