תפילין של ראש ותפילין של יד

מצוות תפילין היא להניח שני בתי תפילין, אחד על הראש כנגד המוח, ואחד על היד כנגד הלב. הבתים שניהם מיוצרים מעור בהמה טהורה, עגלים או כבשים. בתוך הבתים מונחים פרשיות קלף, עליהם כתובות ארבע פרשיות מן התורה, בהם כתובה מצוות תפילין. התפילין מונחות על הראש והיד בעזרת רצועות עור. התפילין של הראש נחשבים קדושים יותר מן התפילין של היד, ועל כן צרכים להיות מונחים מעליהם. סיבת קדושתם היתרה היא, משום שבם יש שתיים מאותיות שם השם, שין ודלת, ואילו בתפילין של יד יש רק את האות יוד. שלש האותיות יוצרות את שם השם הקדוש ש-ד-י. תפילין של ראש ותפילין של יד נחשבים שתי מצוות נפרדות, ועל כן מי שאין לו את אחת מהם, או שאינו יכול להניח אחת מהם (כגון שיש לו גבס על כל היד), מניח רק את האחת שיש לו, או שיכול.